Besedilo pravilnika je na spletni strani AMD Izlake samo kot informacija . Pravilen in edini veljaven  je originalni dokument - Pravilnik o odličjih, s katerim razpolaga Avto moto zveza Slovenije!


__________________________________________________________________________________

 

Na podlagi 26.  člena Statuta AMZS je predsedstvo na seji dne 18.12.2003 sprejelo

P R A V I L N I K

o odličjih Avto-moto zveze Slovenije

I.  Splošne določbe

1. člen

Skupščina AMZS  podeljuje odličja AMZS posameznikom, društvom, podjetjem, združenjem, zvezam in drugim organizacijam, predstavnikom RS in drugih držav in organizacij.

2. člen

Odličja lahko prejmejo za:

  -    izjemne uspehe in aktivno sodelovanje, s katerimi je posameznik prispeval k razvoju, ugledu in uveljavljanju AMZS na vseh področjih njenih aktivnosti;

-    delo in dejanja v AMD na področju članstva, za prostovoljno sodelovanje na prireditvah, ki promovirajo AMZS in področju avto-moto športa,  turizma in prometne preventive;

-    za dolgoletno uspešno vodenje AMD in AMZS in njenih organov;

-    uspešno mednarodno sodelovanje in uveljavljanje AMZS;

-    delo z mladimi člani na področju vzgoje in izobraževanja;

- publicistično delo na področju dejavnosti AMZS;

 

II.  Vrsta odličij

3. člen

Skupščina AMZS podeljuje naslednja odličja:

  1. Odličje AMZS
  2. Častni znak AMZS
  3. Plaketa AMZS
  4. Jubilejna listina
  5. Častni član AMZS (listina)
Posebno odličje AMZS (listina in statua)

4. člen

Grafična podoba odličij je opisana v elaboratu o celostni podobi odličij in je kot priloga sestavni del tega pravilnika

5. člen

Odličje AMZS

Odličje lahko prejmejo posamezniki in organizacije za dosežene posebne uspehe na področju delovanja AMZS, za razvoj društva ali za izjemne enkratne dosežke za promoviranje dejavnosti AMZS.

6. člen

Častni znak AMZS

Častni znak lahko prejmejo posamezniki in organizacije, ki so najmanj pet let aktivno in ustvarjalno delovali ne le v AMD, ampak tudi v AMZS in njenih organih, na športnih prireditvah in aktivnostih, ki utrjujejo ugled AMZS.

7. člen

Plaketa AMZS

Plaketo lahko prejmejo posamezniki in organizacije, ki so najmanj 15 let uspešno delovali in dosegali pomembne uspehe pri razvoju in aktivnem delovanju društva in organov AMZS.

Plaketo lahko prejmejo člani ob pomembnih jubilejih (leta starosti ali delovanja).

Plaketo lahko prejmejo tudi podjetja, organizacije in posamezniki, ki v daljšem časovnem obdobju znatno prispevajo k ugledu in razvoju AMZS.

Plaketa se podeli tudi organizatorjem ob jubilejnih športnih prireditvah.

8. člen

Jubilejna listina AMZS

Jubilejno listino lahko prejmejo društva ob njihovih jubilejih, ob jubilejnih  obletnicah AMZS pa posamezniki in organizacije.

9. člen

Častni član AMZS

Odličje »Častni član AMZS« je najvišje priznanje za člana AMZS. Podeljuje se lahko posameznikom, ki so nadpovprečno prispevali k razvoju AMZS in uveljavljanju ugleda doma, v mednarodnih organizacijah in tujini.

Število je omejeno in se lahko podeli le izjemoma.

10. člen

Posebno odličje AMZS (listina in statua)

Posebno odličje AMZS se dodeli posameznikom in organizacijam za dolgoletne izredne zasluge pri organiziranju, vodenju in delovanju avto-moto organizacije, za druge izjemne prispevke pri razvoju avto-moto organizacije ter ob življenjskih in delovnih jubilejih posebno zaslužnim posameznikom in organizacijam.

III. Postopek za podeljevanje odličij

11. člen

Odličja podeljuje Skupščina AMZS na predlog komisije za odličja. Predlagatelji (društva, organi AMZS, posamezniki) morajo poslati predloge za odličja na predpisanem obrazcu komisiji in predlagati stopnjo odličja z obrazložitvijo, ki mora vsebovati določila, pogojena za pridobitev odličja, določena s tem pravilnikom.

Predloge dostavijo komisiji najkasneje do 31. januarja za tekoče leto.

Izven roka, določenega s tem pravilnikom, lahko predlagatelji predlagajo komisiji predloge za podelitev odličij samo v izjemnih primerih in s posebno utemeljitvijo.

 

12. člen

Komisija za odličja pripravi predloge za Skupščino AMZS:

-    zbira predloge za druga družbena odlikovanja in priznanja ter daje k tem predlogom mnenja in priporočila;

-    opravlja druge naloge, ki so povezane s podeljevanjem odličij;

- komisija lahko po preučitvi predlogov predlagano stopnjo odličja spremeni in uskladi z določbami v pravilniku.

13. člen

Odličja podpisujeta predsednik AMZS in generalni sekretar.

14. člen

Odličja izroča praviloma predsednik, podpredsednik, člani predsedstva, generalni sekretar in po pooblastilu drugi funkcionarji AMZS na slavnostnih sejah, občnih zborih oziroma skupščinah in drugih pomembnih prireditvah društev oziroma AMZS.

15. člen

O morebitnih spornih primerih glede predlaganih odličij odloča Predsedstvo AMZS na predlog komisije.

IV. Vodenje evidence podeljenih odličij

16. člen

Strokovna služba AMZS vodi evidenco podeljenih odličij, podatke o prejemnikih odličij in letnicah prejema. Prejemnike odličij objavi v Motoreviji.

V. Prehodne določbe

17. člen

Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati določbe prejšnjega pravilnika iz leta 1999.

18. člen

Pravilnik prične veljati z dnem, ko ga sprejme Predsedstvo AMZS.

 

 

V Ljubljani, dne 18.12.2003                                                             Predsednik Predsedstva AMZS

                                                                                                                            Boris Perko

 - - - - - - - - - - -

Obrazec predloga za podelitev odličja AMZS je v Wordovi obliki. Za ogled kliknite TUKAJ!