Na podlagi določil 9. in 33. člena Zakona o društvih (Uradni list RS št. 60/95) je izredni občni zbor AVTO MOTO DRUŠTVA IZLAKE na svojem zasedanju dne 16. 05. 1997 sprejel spremembe in dopolnitve statuta kot sledi v nadaljevanju

STATUT AVTO-MOTO DRUŠTVA IZLAKE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
AVTO MOTO DRUŠTVO IZLAKE (v nadaljnem besedilu: društvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje voznikov in lastnikov motornih vozil ter drugih občanov, ki se združujejo zaradi skupnih interesov svojih članov.

2. člen
AVTO MOTO DRUŠTVO IZLAKE je pravna oseba zasebnega prava. Sedež društva je Izlake 3, 1411 Izlake.

3. člen
Društvo ima pečat in zastavo.

Pečat je okrogle oblike. V sredini ima stilizirane črke AMZ, nad njimi pa v krogu izpisano AVTO MOTO ZVEZA SLOVENIJE. Pod stiliziranimi črkami AMZ, je izpisano AMD IZLAKE.

Zastava je modre barve. Velikost zastave je v razmerju 1 (širina) : 3 (dolžina). V zgornji tretini je znak Avto moto zveze Slovenije, pod znakom pa je izpisano AMD IZLAKE.

4. člen
Društvo se lahko z drugimi društvi povezuje v občinsko zvezo. Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami - zvezami in klubi s podobno dejavnostjo v Republiki Sloveniji in izven nje.

Društvo je član AVTO MOTO ZVEZE SLOVENIJE (AMZS).

5. člen
Delo društva in njegovih organov je javno.

Svoje člane obvešča društvo:
- s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
- preko oglasne deske v domu društva,
- preko sredstev javnega obveščanja.

Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.

II. NAMEN IN CILJI DRUŠTVA

6. člen
Namen in cilji društva so:

Društvo združuje in povezuje (v*) društvo voznike motornih vozil in druge občane z namenom, da bi v društvu razvijali avtomobilizem, motociklizem, avtomoto turizem, šport in varnost v cestnem prometu.

7. člen
Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:
- povezovanje voznikov in lastnikov motornih vozil ter drugih udeležencev v prometu, ki želijo v društvu in AMZS uresničevati skupne interese,
- uresničevanje ciljev za izboljšanje varnosti v prometu, prometne kulture in varovanje okolja,
- vzgoja članov in drugih udeležencev v prometu, sodelovanje, vzajemna pomoč,
- izvajanje različnih oblik prometnega izobraževanja in vzgoje občanov, predvsem mladine,
- sodelovanje z drugimi avto-moto društvi in izmenjavanje izkušenj, pospeševanje medsebojnih stikov in vzajemna pomoč članstvu,
- organizacije športnih in turističnih prireditev ter ostalih javnih prireditev,
- skrbi za vzdrževanje sredstev in lastnine društva,
- razvoj drugih dejavnosti, ki izvirajo iz določil statuta AMD in AMZS,
- sodelovanje z organizacijami, skupnostmi in organi, ki se ukvarjajo z vprašanji motorizacije cestnega prometa, prometne varnosti in vzgoje, ljudske tehnike, športa, turizma in usklajevanje osnovnih delovnih programov s temi ustanovami.

III. ČLANSTVO

8. člen
Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član društva, mora izvršnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva, se zaveže da bo deloval v skladu s statutom društva in plačeval članarino.

Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan.

Če se v članstvo včlani mladoletnik do 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik.

Če se v članstvo včlani mladoletnik od 7. do 15. leta starosti, podpiše pristopno izjavo sam s pisnim soglasjem zakonitega zastopnika.

Društvo ima redne in častne člane.

9. člen
Člani imajo naslednje pravice:
- uresničevati svoje in skupne interese, zaradi katerih so se včlanili v društvo,
- imajo pravico do pomoči, ki jo zagotavljata društvo in AMZS,
- udeleževati se sestankov in aktivnosti društva,
- voliti organe društva ter biti izvoljen ali imenovan v organe društva,
- sodelovati v dejavnostih, ki jih organizira društvo,
- dajati predloge in pripombe ter zastavljati vprašanja organom društva,
- biti obveščen o delu društva,
- vlagati pritožbe na organe društva,
- uporabljati storitve, ki jih nudi društvo in storitve na osnovi članstva v AMZS.

Dolžnosti članov so:
- da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva,
- da uresničujejo naloge društva in AMZS,
- da sodelujejo z društvom pri opravljanju njegovih nalog,
- da opravljajo funkcije v organih avto-moto organizacij, v katere so izvoljeni in imenovani,
- da redno plačujejo članarino.

10. člen
Članstvo preneha:
- s prostovoljnim izstopom,
- s črtanjem,
- z izključitvijo,
- s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz društva, če izvršnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.

Člana črta iz članstva izvršni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.

O izključitvi člana iz društva odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom.

IV. ORGANI DRUŠTVA

11. člen
Organi društva:
1. občni zbor,
2. izvršni odbor,
3. nadzorni odbor ,
4. disciplinska komisija.

12. člen
1. OBČNI ZBOR
Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani društva.

Občni zbor je lahko reden ali izreden.

Redni občni zbor sklicuje izvršni odbor enkrat letno.

Izredni občni zbor pa se skliče po sklepu izvršnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo ene tretjine članov društva. Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če izvršni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi za katero je bil sklican.

13. člen
O sklicu občnega zbora in predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem. Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem času navzočih najmanj polovica članov društva. Če občni zbor ni sklepčen se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov. Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne.

Sklep občnega zbora je veljaven, če je zanj glasovalo več kot polovica navzočih članov. Za sklepanje o spremembi ali dopolnitvi statuta ali prenehanju društva, pa je potrebno dve tretjini glasov navzočih članov.

14. člen
Naloge občnega zbora so:
1. sklepa o dnevnem redu,
2. sprejema program dela oziroma smernice za delo društva,
3. sprejema statut, spremembe in vse dopolnitve statuta društva,
4. sprejema finančni načrt in zaključni račun,
5. obravnava predloge organov društva in sprejema sklepe,
6. voli in razrešuje predsednika, tajnika, blagajnika ter člane izvršnega in nadzornega odbora in disciplinske komisije,
7. razpravlja o poročilih izvršnega in nadzornega odbora,
8. sklepa o podelitvi naziva častni član društva,
9. odloča o podelitvi nagrad in odlikovanj,
9. odloča in sklepa o prenehanju društva,
10. opravlja druge zadeve določene s statutom,
11. obravnava in sklepa o zadevah, ki jih predlagajo organi AMZS, organi lokalnih skupnosti in drugi organi, s katerimi društvo sodeluje,
12. odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
13. odloča o višini članarine,
14. odloča o pritožbah zoper sklepe izvršnega in nadzornega odbora ter disciplinske komisije,
15. dokončno odloča o izključitvi člana iz društva.

Posamezni predlogi za razpravo morajo biti občnemu zboru v pisni obliki poslani izvršnemu odboru najmanj 8 dni pred sklicem občnega zbora.

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overovatelja zapisnika.

15. člen
2. IZVRŠNI ODBOR
Izvršni odbor je izvršilni organ društva, ki je za svoje delo odgovoren občnemu zboru. Izvršni odbor upravlja društvo in vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programu in sklepih sprejetih na občnem zboru.

Izvršni odbor šteje do 9 članov. Sestavljajo ga predsednik, tajnik, blagajnik ter 6 izvoljenih članov.

Mandatna doba izvršnega odbora traja štiri leta. Po preteku mandata so lahko člani ponovno izvoljeni v izvršni odbor.

Izvršni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa enkrat na tri mesece.

16. člen
Naloge izvršnega odbora so:
1. sklicuje občni zbor društva,
2. uresničuje smernice in program društva
3. pripravlja predloge aktov društva
4. pripravlja predlog finančnega plana in zaključnega računa
5. skrbi za finančno in materialno poslovanje društva
6. upravlja s premoženjem društva
7. ustanavlja in ukinja komisije društva, uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih dodatno naloži občni zbor.

17. člen
Izvršni odbor deluje na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva. V njegovi odsotnosti pa tajnik društva. Izvršni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

18. člen
Z namenom, da proučujejo posamezna vprašanja s področja društvene dejavnosti in zaradi strokovnejšega uresničevanja delovnega programa ima društvo stalne in občasne komisije.

Stalna komisija ima do 5 članov. Predsednika in člane komisij imenuje izvršni odbor. Predsednik stalne komisije mora biti član izvršnega odbora. Stalne komisije delajo na podlagi letnega programa, ki ga potrdi izvršni odbor društva. Natančnejše določbe organizacij komisij, njihovem delu, pristojnosti ter o razmerju komisij do izvršnega odbora, se predpišejo s pravilnikom, ki ga sprejmejo komisije s soglasjem izvršnega odbora.

19. člen
3. NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu zboru kateremu je odgovoren za svoje delo.

Nadzorni odbor ima najmanj 3 člane, ki jih izvoli občni zbor. Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika. Mandatna doba nadzornega odbora traja 4 leta. Člani so lahko po preteku mandata ponovno izvoljeni v nadzorni odbor. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani izvršnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah izvršnega odbora, nimajo pa pravico odločanja.

Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.

20. člen
4. DISCIPLINSKA KOMISIJA
Člane disciplinske komisije voli občni zbor za dobo 4 let in se lahko ponovi. Sestavljajo jo trije člani in dva namestnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestajajo se po potrebi, na podlagi pismenih zahtev članov ali organov društva.
Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.

21. člen
Disciplinske kršitve, ki jih komisija obravnava so naslednje:
- kršitve določb statuta,
- nevestno in lahkomiselna sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu
- neizvrševanje sklepov organov društva
- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

22. člen
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska komisija so:
- opomin,
- javni opomin in
- izključitev.

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe v roku 15 dni na občni zbor kot drugostopenjski organ.

23. člen
Predsednik društva
Predsednik društva zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini.

Predsednik društva je hkrati predsednik izvršnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo 4 let in se lahko ponovi.

Predsednik društva je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in izvršnemu odboru.

24. člen
Tajnik društva
Za opravljanje strokovno-tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi tajnik društva, ki ga izvoli občni zbor za dobo 4 let in se lahko ponovi. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA

25. člen
Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje:
- s članarino,
- z darili, volili,
- s prihodki od prireditev, materialnih pravic in dejavnosti društva,
- s prispevki donatorjev,
- iz javnih sredstev,
- iz drugih virov.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti za katero je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja med njegove člane je nično.

26. člen
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru vsako leto obravnavajo in sprejemajo zaključni račun.

27. člen
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik društva.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi iz tega področja.

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje društva v skladu s Pravilnikom o finančno materialnem poslovanju v katerem društvo določi način vodenja in izkazovanje podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računskimi standardi za društva. Društvo ima svoj žiro račun pri Banki Zasavja, expozitura Zagorje.

28. člen
Delo blagajnika je javno. Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

Za pomoč pri urejanju finančna materialnih zadev lahko zaposli društvo finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

29. člen
Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisana v inventarno knjigo.

Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa izvršnega odbora.

Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora. __________________________

VI. ODLIČJA IN PRIZNANJA

30. člen
Za aktivno delo ter za dosežene rezultate pri uresničevanju nalog in ciljev lahko društvo zaslužnim združenjem, njihovim članom ter drugim posameznikom, organom in organizacijam ter ustanovam iz domovine in tujine podeli odličja in priznanja. Vrste priznanj in odličij:
- zahvala - pisno priznanje
- odličje AMD
- plaketa AMD Izlake
- častni član AMD Izlake - listina

Merila, postopek, način predlaganja in podeljevanja priznanj in odličij ureja poseben pravilnik, ki ga sprejme izvršni odbor društva.Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog izvršnega odbora društva. Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana društva lahko podeli društvo tudi nečlanu, ki ima velike zasluge na področju avto-moto športa ali njemu spremljajočih področjih. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana ni član društva, nima pravice odločanja.

31. člen
Društvo ima lahko donatorje. Donatorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Donatorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora nimajo pa pravice odločanja.

VII. PRENEHANJE DRUŠTVA

32. člen
Društvo lahko preneha z dejavnostjo: - po sklepu občnega zbora z 2/3 večino prisotnih članov in - po samem zakonu. V primeru prenehanja društva mora biti sprejet sklep, komu pripada premoženje društva. Proračunska sredstva se morajo vrniti v proračun.

Te dopolnitve Statut avto moto društva Izlake je sprejel Občni zbor v seminarski sobi hotela Medijske toplice dne 19.03.2004.